Op tongersdei 21 maaie is yn it telefyzje programma Bynt op Omrop Fryslân bekend makke dat 'Klear' de winner is fan de Fryske Reklamepriis 2015!

Lês it folsleine ferslach op ItNijs.nl

De nominearren (fan loft nei rjochts), Jos Jellesma fan Sijperda Verhuur, Halbe Algra fan Carglass en Joop Agema fan Pake Oeds. Hielendal rjochst stiet presintator Roelof Lousma.

De nominearren (fan loft nei rjochts), Jos Jellesma fan Sijperda Verhuur, Halbe Algra fan Carglass en Joop Agema fan Pake Oeds. Hielendal rjochst stiet presintator Roelof Lousma.

 

Top 3 fan de Fryske Reklamepriis 2015

1e plak: TV-kommersjal “Klear” fan Sijperda Verhuur

Motifaasje fan de sjuery
It ferhieren fan (bou)materialen is in frijwat generyk produkt. Sijperda Verhuur kiest net foar in skerpe posisjonearring, kleemt gjin spesifike kwaliteit (faasje, topmerken, priis...) en dat makket it lestich om in ûnderskiedenende en werkenbere kommersjal te meitsjen. Dochs is Sijperda dêryn aardich slagge mei dizze kommersjal. It idee om in dochter oer har held “Heit” (dy’t by Sijperda wurket) fertelle te litten is wier sympatyk. It makket de ferhiertsjinsten fan Sijperda minskliker. En it brûken fan bernetekeningen yn in animaasjefilmke fersterket dat idee. It Frysk is noflik brûkt, ek al falt it op dat famkeleaf snotferkâlden is.

Titel Klear
Opdrachtjouwer Sijperda verhuur
Produsint Enno Feenstra
Medium Telefyzje
Hiemside www.sijperdaverhuur.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk Gjin Frysk op webside, amper op sosjale media

2e plak: TV-kommersjal “Pake Oeds Moster”

Motifaasje fan de sjuery
Yn de Fryske popkultuer hawwe bands as Strawelte en Hûnekop in grutte oanhing. Har muzyk is rûch, streekrjocht, hurd en komt noflik primityf oan. Yn dy tradysje past ek fan ‘Pake Oeds Moster’. Dat wurdt op gjin inkele wize moaier makke as dat it is. Krekt oarsom: smoarge rudige hynders, fingers yn it potsje, de biogasynstallaasje......it liket gjin kwestje fan goeie smaak. Nee, it is laitsjen, it is suver en it is o sa Frysk. En mei in bytsje gelok wurdt dit in nasjonaal kultfilmke. En och ja: net oerdriuwe: hynders oer frikandellen montearje hoecht wier net. En knip dy bloopers nei it byldmerk mar wei. It wiere filmke is al aardich genôch.

Titel Echte Fryske Moster
Opdrachtjouwer Pake Oeds
Reklameburo
Medium Telefyzje
Hiemside www.pakeoeds-mosterd.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk De hiemside is yn ‘t labeuren, bin wol nijsgjirrich.

3e plak: TV-kommersjal “Gjin Alvestêdetocht” fan Carglass

Motifaasje fan de sjuery
Carglass-reklame wurket lanlik al lang mei in treftich konsept: de Carglass-servicemonteur fertelt wiidweidich oer it reparearjen fan rútskea en oer syn spesifike kwaliteiten. Yn dit konsept is ek in Fryske fariant makke dy’t ferrassend natuerlik en oertsjûgjend is. Wichtichste reden: haadpersoan Halbe docht it geweldich. Hy draacht de kommersjal dy’t hielendal neffens it fêste format en profesjoneel ynfolle is.Hy duorret lang, mar wurdt net ferfeelsum. Mei as risseltaat: dit is de earste 100% Frysktalige telefyzjekommersjal dy’t nasjonaal útstjoerd waard.

Titel Carglass
Opdrachtjouwer Carglass
Reklameburo
Medium Telefyzje
Hiemside www.carglass.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk It bliuwt by it reklamespotsje.