De Fryske Reklamepriis
komt der wer oan.
Begjin maaie kinst
wer stimme
en kâns meitsje op in iPad!

Moai datsto der bist. Hjir kinsto ynkoarten stimme op dyn favorite Fryske telefyzjereklame. De reklamespot mei de measte stimmen kriget it ferneamde ‘Grutte Pier’-byldsje mei oarkonde en 1000 euro. It earste healjier fan 2018 kriget telefyzjereklame alle omtinken, de radioreklame it oare healjier.
Yn maaie wurde de trije nominearre telefyzjereklames fan it jier 2017 op 'e side setten. Oant salang kinsto noch efkes genietsje fan de trije nominearren, mei de priiswinner fan 2015 as earste spotsje.
Om koart te wêzen, folgje ús en hâld de side skerp yn 'e gaten!