Stim op dyn
favorite
Fryske telefyzjereklame
en meitsje kâns
op in iPad!

Lang om let is hjoed dúdlik wurden wa’t de measte stimmen krige hat. De winner fan de Fryske Reklamepriis 2018 is wurden: Mazzelshop 'Camping Totaal' mei it spotsje 'Foar écht goed materiaal...'. Ut namme fan de FRP-kommisje en de Ried fan de Fryske Beweging, tige lokwinske! De FRP-kommisje hopet dat Mazzelshop noch in protte Frysktalige reklame de eter yn bringe sil as foarbyld foar alle oare ûndernimmers yn Fryslân.

Under de stimmers is in iPad ferlotte; de winner is wurden; Oane Bos fan Sibrandabuorren! Lokwinske!

Mear ynformaasje oer it útrikken fan de priis wurdt hjir bekend makke. Folgje ús hiemside.

 

Undernimming: Bistepark Landgoed Hoenderdaell yn Anna Paulowna, mei it spotsje ‘de natuer kin sa moai wêze’.
Hiemside: www.landgoedhoenderdaell.nl

It is hast unyk te neamen dat ûndernimmingen bûten ús provinsje harren fan ús memmetaal betsjinje om Fryske besikers te lûken. Dat rekket de Fries daliks. Lori’s, losrinnende ringsturtmaki’s, pensonearre kateftigen, ja alles yn geef Frysk. It filmke is faaks wat algemien, mar wol aktyf, blier en kleurryk. Sa te sjen rjochte oan húshâldingen mei jonge bern, dy’t graach bûtendoar boartsje en de natuer ûntdekke wolle. Foar ús is it sa al it meast bysûndere bistepark yn Europa en dat ‘mar in oerke riden fan Ljouwert ôf’!

 

Undernimming: fakânsjepark ‘Klein Vaarwater’, mei reklame ‘Magysk Amelân’
Hiemside: www.kleinvaarwater-ameland.nl

De bylden jouwe rêst, foarsjoen fan moaie Fryske teksten dy’t dúdlik meitsje dat alle sintugen ryklik harren gerak krije sille. En dat mei de donkere stimme fan Freark Smink dêr oerhinne; wa soe dan net fuortendaliks de boat nimme wolle nei ’t Amelân ta. Trochdat de bylden stadich fan perpektyf feroarje en de teksten yn koarte stikjes op it skerm ferskine, wurdt men suver betsjoend en wol men graach fierder lêze. Op de eftergrûn net samar wat begeliedende muzyk, mar magyske en emosjonele klanken dy’t jin tinken dogge oan it romantyske Ierlân. Sa sille der grif noch in protte herten yn it sân fan It Amelân tekene wurde.

 

Undernimming: Mazzelshop mei reklame ‘camping totaal’
Hiemside: www.mazzelshop.nl

Bysûnder is dat it liket dat se spesjaal in caravanrace organisearre hawwe foar dizze reklame. Rou en rûch rydt Emyl de race mei it Fryske plattelân as dekôr. Nettsjinsteande de púnheapen hat de caravan fansels alles te krijen mei dizze reklamespot dat giet oer kampearark en -reau. Nijsgjirrich is it kontrast tusken it rûge earste part mei oanboazjende muzyk ta in hichtepunt en dan ûnferwachts jout Emyl him noflik del tusken de wrakstikken yn. Neat is dêrby fergetten, in blomke op it taffeltsje makket it foar him folslein. Dat wurket beslist oansteklik en besoarget jin in glimlaits. Mei in echte Fryske stimme der oerhinne, sa te hearren streekrjocht fan it plattelân wei, en de begeliedende Fryske teksten hoopje wy dat dizze racesport ek elkenien oansprekke sil.