Ynstjoerde reklames

1. Linum túnfoarmjouwing en advys

Titel   Linum túnfoarmjouwing en advys
Opdrachtjouwer   Linum
Produsint   Richard van der Laan
Reklameburo   Aldenkamp Ljouwert
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.linum.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Likernôch 85% fan it wurk op it atelier Linum, wurdt yn de Fryske taal dien. D.w.s.: sketsûntwerpen, definitive ûntwerpen, detaillearrings, offertes opstelle, fakturearje, by plantelisten (ek de Fryske plantenammen derby) en de korrespondinsjes op pompier en e-post. Dit alles mei ferdrach, sûnder it de kliïnten op te lizzen. Hiemside en facebook twatalich. Foardrukt skriuwpapier en keferten yn apart of Hollânk of apart Frysk. Advertinsjes yn ‘t Frysk. It is sa gewoan dat it hast frjemd is dat ynienen yn it yn ’t Hollânsk of Ingelsk moat. Moai is dat de hôveniers dy’t de plannen oanlizze moatte nea kleie en it de gewoanste saak fan ‘e wrâld fine.
Motifaasje fan de ynstjoerder   It is net sa lyk in reklamefilm mar mear oer de persoan, dreamer en foarmjouwer Siem, hjir haw ik mei de krijen. It bedriuwsfilmke is fan syn hiemside ûnder it kopke media. : ‘It Noarderlân’ portret oer Siem de Vlas oan it wurk yn syn atelier en in besite oan it grêf fan túnarsjitekt Lucas Pieters Roodbaard (1782 – 1851), foardroegen gedicht is fan Durk van der Ploeg (1930).  Alle yngrediïnten byelkoar set.

2. Redbad kronyk fan in kening

redbadMN

Titel   Redbad kronyk fan in kening
Opdrachtjouwer   Micronutricions Surhúzum
Produsint    Transportûndernimmer Feenstra út Danwâld "ferfiert" dizze reklame.
Reklameburo   Aldenkamp Ljouwert
Medium   Oars
Hiemside   www.micronutritions.com
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Ien partsje fan de webside is Frysk, op facebook sjoch ik gjin Frysk
Motifaasje fan de ynstjoerder   Oandacht foar in Frysk boek.
En yn it lêste plak oandacht foar it eigen bedriuw.
Yn dizze folgoarder wurket reklame ek en op syn bêst!
In stikje oertsjoeging wurdt koppele oan saaklik belang; hulde!!!!!!!!

3. Mazz tunmeubels, die moast ha!

MazzRintje

Titel   Mazz tunmeubels, die moast ha!
Opdrachtjouwer   Mazz Tuinmeubelen
Produsint   Merlin Producties
Reklameburo   Merlin Producties 
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.mazz.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Op printe reklame in kromke Frysk. Webside, twitter en facebook net yn it Frysk. ‘Natuurlijk wordt er Fries gesproken met onze klanten die Fries spreken’ skriuwt it sekretariaat fan Mazz nei neifraach.  
Motifaasje fan de ynstjoerder  

Skeeleren, wettersport, motorcross, stand-up paddling en hurdfytsen; sporte dy't je goed dwaan kinne yn Fryslân en dy't Rintje Ritsma allegear docht. Mar wer hellet dy man de tiid en de enerzjy wei mei sa'n drok libben?

Troch Mazz Tuinmeubelen fansels. Lekker relaxe op dy moaie, lukse meubelen fan Mazz.

Yn dizze reklame wurdt dy link mei ien fan de boechbylden yn Fryslân moai lein. De moaie simmerske bylden fan in Simmer yn Fryslân mei ien fan de grutste sporthelden fan us provinsje yn ien. Boppedat mei humor, want Mazz Tuinmeubelen hat ek Rintje syn freondinne Youandi strikt foar in moaie ôfsluting fan de reklame. Ek sy freget har ôf wer Rintje dochs syn enerzjy wei hellet!

4. Klear

Titel   Klear
Opdrachtjouwer   Sijperda verhuur
Produsint   Enno Feenstra
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.sijperdaverhuur.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Gjin Frysk op webside, amper op sosjale media
Motifaasje fan de ynstjoerder  

Best grutsk dat we disse meitsje mochten foar nútstjoering op telefyzje.
En mei in protte wille it konsept betocht tegeare mei Motion Minded út Grins.

Sjoch hjir de folsleine motifaasje

5. Meulen en Baarsma Quality beds mei Rutger Hauer as Floris

Titel   Floris
Opdrachtjouwer   Meulen en Baarsma Quality beds mei Rutger Hauer
Produsint   Enno Feenstra
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside    www.meulenenbaarsma.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Spitigernôch sjoch ik hast gjin Frysk op de hiemside en wurket dy side by my ek net sa bêst. Oan de oare kant ha se wol mear Frysktalige filmkes makke en profilearje se harren wol o sa as Frysk. Ik wit net oft se it Frysk yn de winkel brûke want ik kom der eins nea.
Motifaasje fan de ynstjoerder  

Wat unyk is oan uze Floris kommersjal is dat we in wrâldstjer as Rutger Hauer dy’t net Frysktalich is, Frysk prate litten hawwe fan it boechbyld fan Fryslân ôf : in Frysk hynder.

Dit hawwe wy ek dien om’t wy de ienige Fryske famylje-filiaalbedriuw mei in bêdspesjaalsaak binne mei mear fêstigings yn de provinsje. Wy ûnderskiede ús dan ek krekt troch uze Fryske identiteit fan uze konkollega’s: de lanlike ketens.

Sjoch hjir de folsleine motifaasje

6. Putsjebedriuw Boonstra

Titel   Putsjebedriuw Boonstra
Opdrachtjouwer   Putsjebedriuw Boonstra
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Oars
Hiemside   www.putsjebedriuw.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Webside hat net folle om ‘e hakken. Op facebook wol Frysk mar liket in priveeside.
Motifaasje fan de ynstjoerder   In reklame foarbield foar de Fryske taal!
En wylst it op de webside net werom te sjen is soarget it underskrift "spreekt ook hollands" op de klusbussen der foar dat de mannen ek foar de net Friezen oansprekbar binne!

7. Bakkerij Nico en Aeltsje de Groot yn Stiens

Fryske reklame 002

Fryske reklame 004

Fryske reklame 005

Fryske reklame 001

Fryske reklame 003

Fryske reklame 006

Titel   Bakkerij Nico en Aeltsje de Groot yn Stiens
Opdrachtjouwer    
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Oars
Hiemside   www.degroot.echtebakker.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Webside hast gjin Frysk. Spitich, want de bakkersfrou twitteret allinnich mar yn it Frysk. Op facebook ek allegearre Frysk. 
Motifaasje fan de ynstjoerder   Alles yn de winkel is yn it frysk, de bygelyks de productkaartsjes. Ek de adfertensjes yn de kranten en op de stoep bin ek altyt yn it frysk.

8. Molkwarder Koeke

Titel   Molkwarder Koeke
Opdrachtjouwer    Molkwarder Koeke
Produsint   Syntraks Media
Reklameburo    
Medium   Radio
Hiemside   www.molkwarderkoeke.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Webside yn it Nederlânsk, op sosjale media net te finen. 
Motifaasje fan de ynstjoerder   Hoe Renze Westra  deze koek aanbiedt dan heb ik gelijk zin in en neem gelijk weer een mee als bij winkel kom

9. ‘Wy binne jo bank!’

Titel   Wy binne jo bank
Opdrachtjouwer    Regiobank
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo    
Medium   Radio / Telefyzje
Hiemside   www.regiobank.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Nederlânsk, mar it is ek ien webside foar hiele Nederlân. 
Motifaasje fan de ynstjoerder    

10. Nascheiding plastic

Titel    Nascheiding plastic
Opdrachtjouwer    Omrin
Produsint    Syntraks Media
Reklameburo    Feenstra Media Groep
Medium    Telefyjze
Hiemside    www.omrin.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Gjin Frysk fûn op webside en sosjale media.
Motifaasje fan de ynstjoerder  

Serie commercials die zowel in het Nederlands als in het Fries zijn geproduceerd in samenwerking met Omrin.

We zien verschillende doelgroepen die allemaal hun eigen verhaal vertellen.
Het park staat voor onze groene provincie en de waarde er van.
We zien een vrouw, jongeren, een opa met kleinkind. Deze personen staan voor de Friese samenleving. Samen produceren we afval, maar dit afval wordt door onze Omrin omgezet naar waardevolle grondstoffen. Wij hoeven het plastic niet te scheiden dat doet Omrin voor ons.

Tesamen vormen de commercials 1 compleet verhaal en daardoor uniek als reclame boodschap.

11. Meielkoar sterker!

Titel    Meielkoar sterker!
Opdrachtjouwer    Friese Rabobanken
Produsint    Metafoor Media
Reklameburo    
Medium   Oars
Hiemside    www.rabobank.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

By it haadkantoar yn Ljouwert wurd men, as men earst is mei de tiid fan de dei te sizzen,  yn ‘t Frysk te wurd stien. By by it skôgjen fan harren hiemside en de oare sosjale media wurdt it Frysk fierders net, of it moat by ûngelok in ferdwaald wurdsje wêze, brûkt.

Motifaasje fan de ynstjoerder  

In moaie reklame. Giet oer de Fryske mienskip, oer minsken en stiet ek foar de Rabobank sels. Se dogge elts jier in reklame yn it Frysk en lit se dêr foaral mei trochgean.

Der dogge ek echt Friezen oan mei yn it spotsje en it is opnaam op ferskate plakken yn ûs provinsje.

It kin ek in stimulearring wêze om itFrysk noch mear te brúken yn oare foarmen fan reklame, want dat is dochs wol in minpunt op it stuit.

12. Selsstannichheid

Titel    Selsstannichheid
Opdrachtjouwer    Vitalis
Produsint    Metafoor Media
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside    www.vitalis.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

Grif kinne jo hjir yn wurd en skrift mei it Frysk telâne. Op harren hiemside, twitter en facebook wurdt gjin Frysk brûkt.

Motifaasje fan de ynstjoerder   Deskundig in zelfstandigheid. Alles begint met zelfstandigheid. Je eerste stapjes aan het begin van je leven, de wereld groter maken als je een jaar of vijf bent en je eerste rmeters op de fiets aflegd, en daarna ..... studeren, je eigen bedrijf starten, even tot rust komen en weer verder gaan. Ook als je ouder wordt is zelfstandigblijven het grootste goed. Deze TV commercial raakt aan dat gevoel en geeft daarmee waarde aan het merk Vitalis.

13. Hutting Natuerstien

Titel   Hutting Natuerstien
Opdrachtjouwer   Hutting Natuerstien Ljouwert
Produsint   Syntraks Media
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside    www.huttingnatuursteen.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

Yn wurd en skrift kin men hjir mei it Frysk sikersonk telâne. Op harren hiemside is it Frysk net fertsjintwurdige, of it moat tafallich in sarktekst wêze dy’t foarby komt.

Motifaasje fan de ynstjoerder   Piëteitsfolle Fryske reklame mei in sobere ynbannige stim pasjend by it bedriuw dat grêfstiennen fersoarget. It Frysk is net geef dochs korrekt en komt neffens my sa wol binnen by de Fryske befolking.
Hutting is in betrout begryp en bedriuw yn Fryslân en strielt dat ek út.

14. Romkema online

Titel   Romkema online
Opdrachtjouwer   Romkema online administratie
Produsint   Syntraks Media
Reklameburo    
Medium   Radio
Hiemside    www.romkemaonline.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   ‘Foar al jo administraasje kom mar del!’; dy flimerjende earste iepingssin op de hiemside ûnthjit wat. Mar spitigernôch bliuwt it dêrby en is de rest kreas ABN. 
Motifaasje fan de ynstjoerder   Leuke Fryske spot die de Lemster mentaliteit goed foar it ljocht komme lit.

15. Carglass

Titel   Carglass
Opdrachtjouwer   Carglass
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.carglass.nl 
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

It bliuwt by it reklamespotsje.

Motifaasje fan de ynstjoerder  

In sitaasje út it parseberjocht fan Carglass: 'Voor het eerst in de Nederlandse reclamegeschiedenis is er een landelijke tv-commercial waarin alleen Fries wordt gesproken. ' Dêr komt by dat it net foar in typysk Frysk produkt is. 'Johan Boelhouwer, communicatiemanager van Carglass en verantwoordelijk voor de reclame: “Automobilisten willen ruitschade snel en goed laten oplossen. Niemand weet meer van het oplossen van ruitschade dan onze service monteurs. Daarom vinden we het logisch dat eigen medewerkers het gemak van onze service aan huis uitleggen op tv. De eigen medewerker is in dit geval een Friese service monteur die in Friesland aan huis een sterretje repareert en de taal van zijn klant spreekt." ' It hat ek noch laat ta in parody. Sjoch link. Der is wol krityk dat it tefolle boekje-Frysk is. Mar wat is dêr eins op tsjin? By toanielstikken wurdt dêr ek gjin punt fan makke. De  parody Carglass is it beharkjen wurdich. 

 

16. Pake Oeds Echte Fryske Mosterd

Titel   Echte Fryske Mosterd
Opdrachtjouwer   Pake Oeds
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.pakeoeds-mosterd.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

De hiemside is yn ‘t labeuren, bin wol nijsgjirrich.

Motifaasje fan de ynstjoerder   Koartswyl!

17. Fryske Trekkerdagen

Titel   Fryske Trekkerdagen
Opdrachtjouwer   Fries museum
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside    www.friesmuseum.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

Hiemside is yn it Nederlânsk, Ingelsk en Frysk. Op Twitter en Facebook wurdt skraachwurk of net it Frysk brûkt. Elkenien dy’t it museum besiket en goed om him hinnesjocht kin foar him sels útmeitsje oft it Frysk oan ‘e krapperein komt of net. Us tinkt it al.

Motifaasje fan de ynstjoerder    

18. Autototaalglas lit dy net ‘barste’!

Titel    Autototaalglas lit dy net 'barste'!
Opdrachtjouwer    Autotaalglas
Produsint    P. de Boer
Reklameburo    FryslânMedia
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.autotaalglas.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

It bliuwt by it koartkriemich spotsje. ‘Autotaalglas lit dy net barste!’

Motifaasje fan de ynstjoerder    Ynfâldige heldere reklame yn ús iegen taal!

19. Woonboulevard Sneek

Titel   Hasto woonboulevard Sneek al ûntdekt?
Opdrachtjouwer   Woonboulevard Sneek
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.woonboulevardsneek.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

De lokaasje haw ik nea besocht dat oer Fryske buordsje en paadwizers gjin oardiel. Twitter en Facebook Hollânsk.

Motifaasje fan de ynstjoerder   Fris uitnodigend en een goede weergave

20. Yarden – útfeartfersoarging

Titel   Yarden
Opdrachtjouwer   Yarden útfeartfersoarging
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo    
Medium   Radio / Telefyzje
Hiemside   www.yarden.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk  

Moai dat dit bedriuw in eigen Fryske ‘landingspagina’ hawwe: sjoch de hiemside.

In meiwurker fan Yarden: “De campagne is goed ontvangen door onze (Friese) klanten en heeft daarnaast veel bereik gegenereerd”.

Dêrnjonken brûke se ferskate Fryske ‘banners’.

Motifaasje fan de ynstjoerder   It reklameboadskip komt hiel natuerlik oer.  De kwaliteit fan it  Frysk is wol goed en krekt fan in organisaasje as in útfeartfersoarger hie ik dat net ferwachte.
Ofskied fan in neiste is in emosjoneel  barren en krekt dan  de taal fan de Frysktaligen sels te brûken is kommunikatyf sterk.

21. It geheim fan De Pien (Krystkommersjal)

Titel   It geheim fan De Pien (Krystkommersjal)
Opdrachtjouwer   IJtsma Livingworld
Produsint   IJtsma Livingworld
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.ijtsma.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Op de webside en Facebook wurdt fierder gjin frysk brûkt. Opmerklik is dat it bedriuw yn Grins is fêstige mar dat sy him mei dizze reklame mei namme rjochtet op de gâns fryske klanten.
Motifaasje fan de ynstjoerder   It brûkme fan in 'drone' mei kamera, dy't in sûgende wurking hat op it each fan de skôger.
Gjalpen as: Wat jo sykje hawwe wy yn 'e hûs, wurket gâns.
Kom dêrom 'fleande' hurd nei IJtsma Livingworld, slacht wer op de 'drone' fansels.
In Fryske ambiânse mei in eigenwiis Ingelsk wurd (Livingworld) dwersoer yn 'e bek. Libbenswrâld soe oars yntepretearre wurde.

22. Fryslan .frl

Titel   Fryslan .frl
Opdrachtjouwer   FRLregistry
Produsint   Team Horsthuis
Reklameburo   BLOK.FRL
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.registreer.frl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Frysktalige webside net goed te finen. Op twitter gjin Frysk.
Motifaasje fan de ynstjoerder  

Fryslan wat is het geheim van deze unieke plek? De 1 minuut durende commercial geeft antwoord op deze vraag. De film is viral gegaan via media kanalen zoals Facebook, bijna 400.000 keer bekeken, en via youtube 1,7 miljoen keer bekeken. En de Nederlands talige variant drie weken op de publieke zenders uitgezonden tijdens de Ster reclames.

De Fryske taal is voor niet Friestaligen visueel gemaakt door een prachtig gedicht van Tamminga te filmen die uitgehouwen is in steen. De tekst is door de bekende Friese acteur Freark Sminck ingesproken waarbij hij wordt begeleid met muziek die speciaal voor deze film is gecomponeerd zowel in het Fries als in het Nederlands. Meeslepend met een onmiskenbare Friese intonatie in de Nederlandse variant en uiteraard in prachtig Fries voor alle regionale omroepen. Ook hier was de commercial 3 weken te zien.

Behalve de prachtige natuur en mooie echte friese mensen heeft deze commercial ook een innovatieve verrassing. Want Friesland is meer dan een mooi landschap, ongerepte natuur en een eigen taal want ze kunnen nu hun Friese taal promoten via het world wide  web met hun eigen extensie.

Van velen kregen we de opmerking om mee te doen aan de Fryske reklamepriis, want zowel Friesland, als de taal zijn prachtig in beeld gebracht en geeft weer waarom Friesland zo bijzonder is.

23. Gommers Houtbouw

Titel   Gommers Houtbouw
Opdrachtjouwer   Gommers Houtbouw Kollumerzweag
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.gommershoutbouw.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Fjierders gjin frysk op de webside, facebook, twitter fan it bedriuw.
Motifaasje fan de ynstjoerder   Profesjoneel makke reklamespotsje mei fryske sprekker. Selde filmke ek mei nederlânske sprekker.Yn de reklame wurdt yn 20 sekonden soad ynhâldlike ynformaasje oer de produkten fan Gommers foar it fuotljocht brocht.

24. Jo sjogge it eltse dei, Friezen ride van der Meij

Titel   Jo sjogge it eltse dei, Friezen ride van der Meij
Opdrachtjouwer   Autobedriuw van der Meij
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.autobedrijfvandermeij.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   It iennige frysk op de webside is de groetnis oan de klanten yn it frysk (mar wol mei de nederlânske oersetting dêr by).
Motifaasje fan de ynstjoerder   Moaie heldere kleuren yn kombinaasje mei aparte kamerabewegings.

25. Jaapkingma.nl

Titel   Jaapkingma.nl
Opdrachtjouwer   Jaap Kingma Burgum en no ek Surhústerfean
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.jaapkingma.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Gjin frysk op de webside mar mei it spotsje wurd wol dúdlik dat hja graah frysk prate mei harren klanten. 
Motifaasje fan de ynstjoerder   Jaap Kingma is in unike persoanlikheid en yn foar nuvere fiten yn syn reklame.
Noflik mei in Wâldske tongslach.

26. Bedderie de Boer – Bjusterbaarlike opromming

Titel   Bjusterbaarlike opromming
Opdrachtjouwer   Bedderie de Boer
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.bedderie.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Gjin frysk op de webside. 
Motifaasje fan de ynstjoerder   Goed guod en net djoer! 

27. Albert Heijn – Wy besoargje no ek yn jo buert

AlbertHeijn

Titel   Wy besoargje no ek yn jo buert
Opdrachtjouwer   Albert Heijn
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.ah.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   AH docht mear oan Frysktalige reklame op strjitte (sjoch bygelyks nei dizze link en dizze link) mar bûten Fryslân wie wol in stunt, oft it no mei opsetsin wie of net.
Motifaasje fan de ynstjoerder   It is ekstra goed as sa'n lanlik winkelbedriuw serieus mei it Frysk om giet; in foarbyld foar Fryske bedriuwen. De Fryske Reklamepriis soe in oanmoediging wêze kinne foar AH om mear te dwaan mei it Frysk, bygelyks yn de winkels en de media.

28. FNP – Ticht by hûs

Titel   Ticht by hûs
Opdrachtjouwer   FNPfryslan
Produsint   Eier producties
Reklameburo   Eier producties
Medium   Telefyzje
Hiemside   www.fnp.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Dit hocht gjin taljochting: FNP ademt frysk yn alle media. 
Motifaasje fan de ynstjoerder   Moai frys filmke sûnder tekst, mei dúdlik boadskip. Mei fryske musyk van De Kast.

29. Streektaalwike yn Grinzer akademysk sikehûs

umcgStreektaal

Titel   Streektaalwike yn Grinzer akademysk sikehûs
Opdrachtjouwer   UMCG
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Oars
Hiemside   www.umcg.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk    
Motifaasje fan de ynstjoerder   De Fryske taal libbet it meast yn de mûnlinge kommunikaasje. Dêrom docht it foar it fuortbestean fan ús taal it meast fertuten as de gebrûksmooglikheden op dat mêd ferromme wurde. It is bysûnder as dat bûten de provinsje it gefal is. Sjoen de lizzing fan it sikehûs hie sa'n aksje allinnich foar de Nedersaksyske streektalen faaks mear foar de hân leit. Mar it docht bliken dat se each ha foar al harren klanten. De aksje soe him fansels net beheine moatte ta ien wike mar trochset wurde.  Sjoch ek nei dizze link.

30. Nammejouwing fan natuergeaen

steatsboskbehear

Titel   Nammejouwing fan natuergeaen
Opdrachtjouwer   Staatsbosbeheer
Produsint    
Reklameburo    
Medium   Oars
Hiemside   www.staatsbosbeheer.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk    
Motifaasje fan de ynstjoerder   It Frysk is yn Fryslân eins amper sichtber. It is dêrom sa goed dat krekt in grutte lanlike organisaasje bydraacht oan de sichtberens fan ús taal bûtendoar. En dat yn in gea dêr't Friezen wenje dy't soks sels just tsjinwurkje!  Sjoch ek dizze link.

31. Bloemketerp

Titel   Bloemketerp Frentsjer
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   bloemketerp.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   De hiemside is der yn it Nederlânsk, it Dútsk en it Ingelsk. In Fryske side is der spitigernôch net by. Dat jildt ek foar harren sosjale media.
Motifaasje fan de ynstjoerder    

 

32. Bronsnijder Raambekleding

Titel   Bronsnijder Raambekleding
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.bronsnijder.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   De hiemside is der allinnich yn it Nederlânsk. Fierders noch nea yn ‘e winkel west, dat oer it brûkme en etalearring fan it Frysk dêr gjin miening. Sosjale media allinnich Nederlânsk.
Motifaasje fan de ynstjoerder    

33. Dijkstra CV Ketels

Titel   Dijkstra CV ketels
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.dijkstra-cv.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Hiemside allinnich yn it Nederlânsk.
Motifaasje fan de ynstjoerder    

34. OK Tankstation Zurich

Titel   OK Tankstation Zurich
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside    www.ok-olie.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk    
Motifaasje fan de ynstjoerder   Apart of mei opsetsin is dat de manlike stim dúdlik Surch seit en de froulike mei klam Zurich! Twatalich Fryslân

35. Oud Goud Joure Donut

Titel   Oud Goud Joure Donut
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside    www.oudgoudinkopen.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk    
Motifaasje fan de ynstjoerder    

36. Pieter Poot

Titel   Pieter Poot
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.pieterpoot.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Hiemside en sosjale media folslein ientalich; fansels it Nederlânsk
Motifaasje fan de ynstjoerder    

37. Restaurant Grote Wielen

Titel   Restaurant Grote Wielen
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.grote-wielen.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Hiemside folslein Nederlânsk. Ik haw der wol iten, mei it Frysk kin hjir goed telâne en as it heal kin wurdt men der ek yn betsjinne.
Motifaasje fan de ynstjoerder    

38. Schoorsteenveger Friesland

Titel   Schoorsteenveger Friesland
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.schoorsteenveger-friesland.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Gjin fryske webside. Fierder gjin gebrûk fan sosjale media.
Motifaasje fan de ynstjoerder    

39. Woonzorg Nederland

Titel   Woonzorg Nederland
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.woonzorg.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Makelder fêstige yn Amsterdam brûkt fansels Nederlânsk yn alle media. Wol bysûnder dat in bedriuw bûten de provinsje spesjaal in spotsje makket foar har fryske merk.
Motifaasje fan de ynstjoerder    

40. Zeilmakerij Dijkstra

Titel   Zeilmakerij Dijkstra
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.zeilmakerijdijkstra.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Webside en twitter account beide yn it hollânsk. 
Motifaasje fan de ynstjoerder    

41. Zwembad Stiens

Titel   Zwembad Stiens
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside    
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Ferwiist yn it spotsje nei de webside. Dy dan wol wer allinne yn it hollânsk is. Lykas it Facebook en twitter account.
Motifaasje fan de ynstjoerder    

42. Lippe Wonen

Titel   Lippe Wonen
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.lippewonen.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Alle trije online media (twitter, Facebook en webside) yn it hollânsk  
Motifaasje fan de ynstjoerder    

43. Lemstra Metaalhandel

Titel   Lemstra Metaalhandel
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   www.metaalhandellemstra.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   In webside, allinne yn it hollânsk. Wol mei in link nei it fryske reklamespots je op Omrop Fryslân.
Motifaasje fan de ynstjoerder    

44. In4Work

Titel   In4Work
Opdrachtjouwer    
Produsint   Syntraks Media 
Reklameburo   Syntraks Media
Medium   Radio
Hiemside   in4work.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Alle trije online media (twitter, Facebook en webside) yn it hollânsk 
Motifaasje fan de ynstjoerder    

45. @WORK

Titel   @WORK
Opdrachtjouwer   @WORK Personeelsdiensten BV
Produsint    Wim Brons
Reklameburo    
Medium   Telefyzje
Hiemside   workbv.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   Kontakt mei klanten yn it frysk. Alle trije online media (twitter, Facebook en webside) yn it hollânsk 
Motifaasje fan de ynstjoerder   Tige grutsk op us televyzjekommersjal. Hy is bysunder goed slagge en jout een goed byld fan us bedriuw.
Wy binne een Fryske undernimming dy't de Fryske taal belangryk fynt. Wy benaderje us klanten en opdrachtjouwers altyd yn ut frysk en dat wurdt yn de walden oe sa wurdeare.

46. It wurk fan durk is as it sjongen fan in ljurk

Titel   It wurk fan durk is as it sjongen fan in ljurk
Opdrachtjouwer   Durk Breuker
Produsint   Durk Breuker
Reklameburo    
Medium   Sosjale media
Hiemside   durkcvwurk.nl
Wat docht it bedriuw fierder mei it Frysk   In webside, allinne yn it hollânsk.  
Motifaasje fan de ynstjoerder   Adverteert in de jouster en heerenveense courant als ook in de l.c. onder personeel aangeboden.