Fryske
Reklamepriis

‘Grutsk op ús Greidefûgels’ winner fan de 18e Fryske Televyzjereklame Publykspriis!

Tongersdei 18 july 2019 is de 18e Fryske Televyzjereklame Publykspriis (FRP) útrikt oan Projektteam Grutsk op ús Greidefûgels. Mei noch twa oare nominearren te witten: Aquacell mei ‘Wy hâlde fan netsjes’ en Joop Zandberg Fytsesaak út Grou, krige de radiokampanjespot ‘Grutsk op ús Greidefûgels’ trijekwart fan alle publyksstimmen.

Peet Sterkenburgh fan LTO-Noord, ôfdieling Fryslân krige út hannen fan Pier Bergsma, foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging it ferneamde Grutte Pier-byldsje, de oarkonde en in sjek mei in wearde fan €750,-. Oanslutend krige ek Wilfried Bijma fan Merlin Produkties, de produsint fan it spotsje, it byldsje en de oarkonde.

Voor de website P1070342 min min

(fan lofts nei rjochts:)  Famylje Rijpkema út Broek (gasthear- en frou foar de útrikking en ek de lokaasje fan de opname fan it spotsje); Wilfried Bijma; (‘Merlin Producties’ Drachten, produsint); Peet Sterkenburgh (LTO Noord, ôfdieling Fryslân); Douwe Hoogland (deputearre foar û.o. Natuer, Miljeu, Wetter); Pier Bergsma; foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging.

De FRP kommisje makke de ferwizing nei in útspraak fan Nelson Mandela (1918-2013); ‘As jo mei in minske prate yn in taal dy’t hy ferstiet, giet it yn syn holle. As jo mei himsels prate yn syn eigen taal, giet it yn syn hert!’

De kommisje Fryske Reklamepriis oer it spotsje: In nijsgjirrige reklame om boeren en meiwurkers fan leanbedriuwen op te roppen omtinken te jaan oan briedende fûgels en pykjes by it meanen fan it lân. Want as de reklame begjint, freget men jin ôf foar wa’t dizze reklame bedoeld is. Men sjocht earst in grutte trekker mei driigjende muzyk derûnder. Mar as we de fûgels en pykjes sjogge en de freonliker muzyk hearre, wurdt it al gau dúdlik. De doelgroep fan dizze reklame spilet in wichtige rol by it beskermjen fan de natuer yn it boerelân. En hja hoege it net allinnich te dwaan. De fûgelwacht docht graach mei yn it fjild.

De Fryske Reklamepriis is yn it libben brocht om it brûken fan de Fryske taal of in Fryske streektaal yn reklame-uteringen te stimulearjen. De FRP is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging. Op 14 maart 1995 waard de earste FRP útrikt en dy wie doe allinnich noch foar radioreklame. Yn 1999 is de earste televyzjereklamepriis útrikt.

It orizjinele libbensgrutte byld fan Grutte Pier is makke troch Anne Woudwijk en stiet yn Kimswert. By de FRP stiet it byldsje foar it selsbewust brûken fan it Frysk yn de kommunikaasje. It is mei de FRP in kwestje fan oanhâlde as storein mei Frysktalige reklames yn Fryslân, foar in grutte oermacht oan Hollânsktalige spots oer. It byldsje hat dan ek de útstrieling fan swier, grut, sterk en ûnfersetlik.

It útrikken fan de 17e Fryske Radioreklamepriis

Tongersdei 17 jannewaris 2019 is de 17e Fryske Radireklamepriis útrikt troch Geart Benedictus fan de Ried fan de Fryske Beweging oan GGD Fryslân (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De radiokampanjespot ‘Stel de fraach fan dyn libben’ fan 113 Selsmoard Previnsje krige 57% fan alle publyksstimmen. De GGD hie it inisjatyf nommen ta in frysk-talige ferzje fan dizze lânlike kampanje.

Manager GGD Fryslân Frans Haenen fan it projekttiim Supranet Fryslân krige it ferneamde Grutte Pier-byldsje, de oarkonde en in sjek mei in wearde fan €250,- útrikt. Oanslutend binne ‘skeppers en skriuwers’ fan it winnende spotsje; ynsprekker en produsint Syb van der Ploeg, Geertje Spijkerman, Nico Outhuyse en Roely Boer yn it sintsje setten.

De FRP kommisje makke de ferwizing nei in útspraak fan Nelson Mandela (1918-2013); ‘As jo mei in minske prate yn in taal dy’t hy ferstiet, giet it yn syn holle. As jo mei himsels prate yn syn eigen taal, giet it yn syn hert!’

Neffens de sjuery: In sljochtwei hinne fraach; ‘Hé alles goed?’, folge troch in pynlike stiltme. De harker nei de radio sil grif de earen opstekke en syn oandacht rjochtsje op wat fierder komt. Fuortzappe, dat docht men net by radioreklame. Dy ynkringende sfear konfrontearret. Persoanlike fragen stelle wurket wis by radioreklame. It set jin as harker oan it neitinken. It Frysk is hjir op in natuerlike wize brûkt. Dêrtroch sil de doelgroep it ûnderwerp goed begripe. De stimme fan de ynsprekker is fan feneamd Fryske sjonger en tagelyk produsint Syb van der Ploeg. De útdrukking fan de ynkringende boadskip, alhiel sûnder muzyk, past hielendal by it doel. Doar persoanlik fragen te stellen ek al folgje ûngemaklike stiltmes. Hooplik wurdt hjirmei in ‘nij’ taboe trochbrutsen. Mei reden wurdt net tefolle ynformaasje jûn, mar wol ien hiel wichtich boadskip: doar jin ‘dy fraach fan dyn libben!’ te stellen.

foto 5

(fan lofts nei rjochts); Geart Benedictus, Geertje Spijkerman, Nico Outhuyse, Reina Denkers (Kommunikaasje meiwurker feilichheidskrite Fryslân), Syb van der Ploeg, Roely Boer, Frans Haenen en Siem de Vlas 

De Fryske Reklamepriis is yn it libben set om it brûken fan de Fryske taal of in Fryske streektaal yn reklame-uteringen te stimulearjen. De FRP is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging. Op 14 maart 1995 waard de earste FRP útrikt en dy wie doe noch allinnich noch foar radioreklame. Yn 1999 is de earste telefyzereklamepriis útrikt.