Fryske
Reklamepriis

 

Jier

 

Radio

 

Telefyzje

2018      

Projektteam 'Grutsk op ús Greidefûgels'

2017

 

113 Selsmoardprevinsje

 

Mazzelshop ‘Camping Totaal’

2015

     

'Klear', Sijperda verhuur

2012

 

Fryske Rabobanken

 

Mazzelshop Exploitatie BV

2011

 

Dong Energy, ‘s-Hertogenbosch

 

Resi Wooncentrum, Wommels

2010

 

Vitalis

 

Jansma Burdaard (Frâns)

2009

 

Stichting Frysk Festival

 

Agri Retail BV

2008

 

Dokkumer Vlaggen Centrale

 

Provinsje Fryslân
(ferkiezings)

2007

 

De Friese Wouden 
(thússoarch)

 

Bornmeer útjouwerij

2006

 

Akademysk sikehûs, Grins 

 

Haaima garaazjebedriuw, Wurdum

2005

 

Joop Zandberg (fytsen)

 

Tigchel kachels

2004

 

Vitens

 

Wetterskip Fryslân

2003

 

Weidenaar worst bv

 

Rinsma Women’s Wear, De Gordyk

2002

 

Centrale Bibliotheekdienst

 

Het Friese Land

2001

 

Mediamarkt, Ljouwert

 

Fryslân Tapijt

1999

 

Theater Amicitia, Snits

 

TCT-keukens, Tolbert

1997

 

Hart Nibbrig & Greeve BV, Sassenheim
(Mitsubishi-dealer)

 

Earfolle fermelding Fries Museum

1995

 

Regionaal Bureau Arbeidsvoorzieningen,
Ljouwert