Jou dyn stim troch
en meitsje kâns op in iPad!

Bisto út ‘e ried?  Skriuw gau dyn namme en e-mailadres yn de fjilden hjirûnder en klik oan hokker tv-reklame oftsto it moaiste fynst. Wa wit, winst dan de iPad wol (Sjoch Oer FRP foar de spulregels). Stimme kin oant en mei 7 july.

Sukses!

Meitsje in kar út ien fan de ûndersteande telefyzjereklames. Besjoch hjir de spotsjes.

Apple Ipad (2017) 32 GB Wifi Silver2


Spesifikaasjes:

Skerm: 9,7 inch, sulver
Mei bluetooth en Wifi
RAM-ûnthâld: 2 GB
Totale opslachkapasiteit: 32 GB

It 4:3 Retina-skerm fan de Apple-iPad (2017) 32 GB Wifi lient him goed foar lêzen en blêdzjen. Do skeakelest fluch tusken ItNijs.frl en dyn sjosjale media ûnder bygelyks de moarnsbrogge. Of do iepenest in fideopetear mei sibben en freonen om by te praten. Mei de FaceTime HD-kamera, oan de foarside fan de iPad, bisto goed te sjen foar dyn kunde oan de oare kant. En jûns plofsto noflik mei dyn Apple iPad del op 'e bank en sjochst nei dyn favorite searje of harkest noch nei wat muzyk foar'tsto nei bêd giest.